FARRIS Pressure Relief Valve Training Course (PRV-01)


คุณวันชัย รัตมาศาณประไพ ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 11, 19 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องอบรม ชั้น 3 บริษัท PW TECH จำกัด

FARRIS Training 2022


วันที่ 6 กันยายน 2565 พนักงานบริษัท PW TECH ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อ Pressure Relief Valve กับ Mr. Manoj Gupta ตัวแทนจากบริษัท Farris Engineering ในเครือ Curtiss-Wright Valve Group

สัมนา พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)


วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้จัดสัมนา พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ณ โรงแรมฟิวส์ จังหวัดระยอง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

FARRIS PRV-101 Training Course

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท PW TECH ได้จัดการอบรมในหัวข้อ FARRIS PRV-101 โดยผู้บรรยายคือ คุณวันชัย รัตมาศาณประไพ